Algemene voorwaarden Freelance Schrijfbedrijf commanditaire vennootschap


1.       Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Een bestelling wordt na bevestiging door Freelance Schrijfbedrijf (via mail, telefonisch of schriftelijk) als bindend beschouwd.

2.       De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Freelance Schrijfbedrijf aanvaard zouden zijn. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de klant door Freelance Schrijfbedrijf als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd.

3.       De teksten of foto’s worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. In het geval van teksten gaat het hier specifiek om een goed gestructureerd WORD-document, tenzij anders afgesproken.

4.       Teksten worden steeds via mail verstuurd naar de klant, om een verder gebruik ervan eenvoudiger te maken. Dat gebeurt op risico van de klant. Freelance Schrijfbedrijf doet al het mogelijke om virusvrij en transparant te werken.

5.       De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals vooraf overeengekomen. Deadlines worden in de mate van het mogelijke ten allen tijde gerespecteerd door Freelance Schrijfbedrijf. Indien onvoorziene omstandigheden leiden tot het niet halen van de afgesproken deadline, wordt de klant daar tijdig (via mail, telefoon of schriftelijk) van verwittigd.

6.       Indien de klant de overeenkomst tussentijds verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan Freelance Schrijfbedrijf een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50 % van het totaalbedrag van de bestelling.

7.       Taal is een ‘levend’ gebeuren. Freelance Schrijfbedrijf ambieert elke tekst tot in de perfectie af te werken, en voorziet tal van maatregelen om de klant daarbij ter wille te zijn. Toch is het nooit 100 % uit te sluiten dat een fout in een opgeleverde tekst blijft staan.

8.       Het auteursrecht omvat twee soorten rechten die aan de houder toekomen: vermogensrechten en morele rechten. Het moreel recht heeft als doel de persoonlijkheid van de auteur, zoals die in het werk tot uiting komt, te beschermen. Dit morele recht bevestigt de band die bestaat tussen de persoon van de auteur en zijn creatie. Omwille van het bestaan van die intrinsieke band kan de auteur zijn morele rechten niet afstaan aan derden en dit in tegenstelling tot zijn vermogensrechten. De morele rechten omvatten het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op eerbied.

9.       Het auteursrecht – vermogensrechten en morele rechten – blijft bij Freelance Schrijfbedrijf. Een reproductie (zoals een kopie) het overnemen van de originele elementen van een werk  zelfs indien men geen identieke kopie maakt, een werk meedelen aan het publiek, exemplaren verhuren of uitlenen en materiële exemplaren van een werk op de markt brengen (zelfs gratis) vereisen steeds toestemming van Freelance Schrijfbedrijf.

10.   Freelance Schrijfbedrijf rekent op het gezond verstand van de klant wat het auteursrecht betreft en verbindt er zich van zijn kant toe geen te beperkend gebruik van het auteursrecht op te leggen bij een gebruik van tekstmateriaal door de klant, zoals afgesproken bij het afsluiten van de overeenkomst.

11.   Standaard is de betalingstermijn van de factuur 30 dagen. Contante betaling is altijd mogelijk in Tielt.

12.   De BTW en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de klant.

13.   Facturatie gebeurt standaard door middel van een elektronische factuur. Via Num•Num wordt Freelance Schrijfbedrijf op de hoogte gehouden van het ontvangen, openen en bekijken van een factuur door de klant. Een elektronische factuur is immers een factuur die in elektronische vorm wordt uitgereikt én ontvangen. Is niet aan die beide voorwaarden voldaan, dan gaat het om een papieren factuur. De elektronische factuur heeft dezelfde juridische waarde als een papieren factuur. De vorm van de factuur is dus niet van belang voor de juridische waarde ervan.

14.   Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12 % per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 40 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

15.   Het Belgisch recht is van toepassing.